Our Yachts

Krogen 44 AE

The Krogen 44 AE Epitomizes the Best in Class Trawler Yacht.

Krogen 48 AE

Dream Bigger with The Krogen 48 AE

Krogen 50 Open

The Krogen 50 Welcomes You Home

Krogen 52

Go the Distance with the Krogen 52

Krogen 58

The Krogen 58 is Ready to Take You on an Adventure of a Lifetime

Krogen 60 Open

The Krogen 60 Open

Krogen 70

The Krogen 70 Represents the Best of Kadey-Krogen Yachts.